BedreBolig-rådgiveruddannelsen

En af grundstenene i ordningen er de såkaldte BedreBolig-rådgivere. Rådgiverne er fagprofessionelle, eksempelvis arkitekter, bygningskonstruktører eller håndværkere, der ud over deres daglige arbejde med energirenovering, også har gennemgået BedreBolig-uddannelsen, hvor de blandt andet lærer at udregne boligers energiforbrug samt at foretage præcise beregninger af energibesparelserne ved forskellige typer af energiforbedringer. Desuden lærer de at lede denne type renoveringsprojekter, ligesom de lærer at rådgive om støtteordninger og lånemuligheder til energirenovering.

Uddannelsen henvender sig som sagt mod fagprofessionelle, der allerede arbejder med energirenovering. Enten i planlægningsfasen eller som udførende håndværker.

For at kunne tage BedreBolig-rådgiver-uddannelsen skal man på forhånd have følgende kvalifikationer:

  • Minimum 2 års dokumenteret erhvervserfaring inden for byggeri.
  • En grunduddannelse inden for byggeri på minimum niveau 4 (niveau for håndværkeruddannelse) eller højere i forhold til den danske kvalifikationsramme for livslang læring.
  • Hvis du har en uddannelsen på niveau 4 (håndværker), er der også krav om, at du skal have en energifaglig uddannelse (energivejleder eller anden kursusaktivitet af 2-3 dages varighed).

De specifikke krav til uddannelse og dokumentation kan ses her

Uddannelsesforløb og –indhold

Uddannelsen til BedreBolig-rådgiver gennemføres over to moduler, og indholdet afspejler den brede palet af opgaver rådgiverne forventes at kunne løse for boligejerne. Uddannelsen dækker således følgende elementer:

Modul 1: Kortlægning og BedreBolig-plan (denne del af uddannelsen er obligatorisk)

  • Generel introduktion til BedreBolig-ordningen, elementerne i BedreBolig-planen og det beregningsprogram, der er udgangspunktet for klimaberegningerne.
  • Teoretisk undervisning i beregning af klimaskærm samt i brugen af og viden om installationer og VE-anlæg. Denne del af modulet kan enten gennemføres ved fysisk tilstedeværelse eller digitalt, når det passer den studerende. Det er valgfrit om man ønsker at deltage i denne del af modulet, men hele modulet skal afsluttes med en prøve, der gennemgår hele modulet.
  • Praktisk kursus/undervisning om registrering af bygninger og anvendelse af beregningsprogrammet. Kurset er obligatorisk, men dog valgfrit for energikonsulenter og beskikkede bygningssagkyndige.
  • Praktisk prøve, der består af en mundtlig del (dialog med “boligejer” og gennemgang af bolig) og en skriftlig del (udarbejdelse af BedreBolig-plan).

Modul 2: Bedrebolig-projekt (denne del af uddannelsen er valgfri)

  • Kursus/undervisning i følgende emner: projektering, byggeledelse, aflevering og opfølgning på renoveringsprojekt.
  • Kurset er valgfrit og kan tages ved undervisning eller selvstudium. En skriftlig case-orienteret prøve er obligatorisk, hvis du tager kurset. Bemærk, at du som BedreBolig-udbyder altid skal tilbyde denne ydelse, men du kan godt indgå en aftale med en underleverandør, hvis du eller dine medarbejdere ikke selv har bestået kurset.


For at sikre at de kommende BedreBolig-rådgivere får en uddannelse, der giver dem den nødvendige viden og kompetencer – og samtidig sikrer at de kan være uvildige, har Energistyrelsen valgt et konsortium af forskellige aktører til at udforme og udbyde uddannelsen. Konsortiet består af følgende organisationer: Byggecentrum, EnergiTjenesten under Vedvarende Energi, CLEAN og VIA University College.

Uddannelsen tager udgangspunkt i Energivejlederuddannelsen, som Videncenter for Energibesparelser på Teknologisk Institut har udviklet. Energivejlederuddannelsen er også udgangspunktet for byggecentrenes Energimedarbejderuddannelse, som mere end 100 ansatte i danske byggecentre har taget.

OBS: Der vil blive planlagt nye hold efter sommerferien.

Spørgsmål til uddannelsen kan stilles til Byggecentrum

Hvis du har spørgsmål til uddannelse eller tilmelding, kan du læse mere på bbemo.via.dk eller kontakte Byggecentrum på e-mail kurser@Byggecentrum.dk eller tlf.: 70 12 06 00.